سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مات کلمات


مات کلمات

 

برخی مشق می دهند؛
برخی مشق می نویسند؛
برخی سرمشق می شوند...!

(جمعه 12 اردیبهشت؛ برای بزرگداشت روز معلم)

***

همین نبودن ذره هاست؛
که دره ها را می سازد...

***

اعتماد، ذره ذره جمع می شود؛

بی اعتمادی دره دره دور می کند...

***

مدرک اگر درک نیفزاید؛
به درَک هم نمی ارزد...

***

ما همواره، آواره ی ماهواره هستیم؛
آه واره ای که چونان چاه ویل نافرجام است...

***

ماهواره، قبله را نشانه رفته است؛
رو به آن که باشی، باید پشت به قبله بایستی!

***

شک اگر محرّک باشد محکی است بر باورها؛
وگرنه شک راکد، آفت شکاف را در زمین ذهن بارور می کند.

***

جمعه 5 اردیبهشت93


آخرین مطالب وبلاگویرایش قالب توسط قافله شهداء